Niedziela, 6 kwietnia 2008

16:00  

-   

19:00

Rejestracja uczestników

19:00

    -

20:00

Kolacja

   

Poniedziałek, 7 kwietnia 2008

 

8:45

 

Otwarcie V Szkoły Analizy Termicznej

Prowadzenie obrad: Prof. dr hab.inż. Barbara Pacewska

9:00

Dr Wojciech Balcerowiak

"Różnicowa kalorymetria skaningowa - aspekty teoretyczne i praktyczne."

10:30

Przerwa

11:00

Prof. PG dr hab.inż. Józef Haponiuk

"Teoretyczne podstawy analizy termicznej dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA)."

12:00

Dr Wojciech Balcerowiak

"Termograwimetria - aspekty teoretyczne i praktyczne."

13:00

Obiad

Prowadzenie obrad: Prof. PG dr hab.inż. Józef Haponiuk

15:00

Dr hab. inż. Barbara Małecka

"Metody analizy termicznej połączone z analizą produktów gazowych (TG-DSC-MS i TG-DSC-FTIR)."

16:15

Przerwa

16:45

Prof. dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski

"Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach związków organicznych i polimerów."

18:45

Kolacja

Wtorek, 8 kwietnia 2008

 

Prowadzący: Prof. dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski

9:00

Prof. dr hab. Andrzej Małecki

"Analiza kinetyki reakcji chemicznych i przemian fazowych zachodzących w warunkach nieizotermicznych."

11:00

Przerwa

11:30

Prof. dr hab.inż. Barbara Pacewska

"Przykłady zastosowań analizy termicznej w chemii nieorganicznej."

13:30

Obiad

Prowadzący: Dr Wojciech Balcerowiak

15:30

Prof. PG dr hab.inż. Józef Haponiuk

"Interpretacja pomiarów DMTA w odniesieniu do struktury jedno- i wieloskładnikowych układów polimerowych."

16:30

17:00

Piotr Witukiewicz - METTLER TOLEDO

"Nowoczesne techniki uzupełniające analizę DSC i TG."

Krzysztof Hodor - NETZSCH

"Omówienie systemów NETZSCH do jednoczesnej analizy termicznej TG-DSC/DTA sprzężonych z analiztorami wydzielanych gazów QMS/FTIR."

19:00

    -

24:00

Uroczysta kolacja

Karczma "Kmicic", Zakopane, ul. Grunwaldzka 25

 

Środa, 9 kwietnia 2008

 

 9:00

Dr Wojciech Balcerowiak

Seminarium " Badanie przemian fizycznych metodą DSC i DTMA."

10:00

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Seminarium "Nanokompozyty polimerowe - interpretacja wyników badań."

11:00

Sesja Posterowa

Prowadzący: Dr hab. inż. Barbara Małecka

P1

B. Doczekalska, M. Bartkowiak, R. Zakrzewski

Zastosowanie termograwimetrii do określenia wpływu wodorotlenku sodowego na drewno topoli

P2

M. Bartkowiak, R. Zakrzewski, M. Urban

Badania kinetyki procesu termicznego rozkładu drewna wierzby konopianki (SALIX VIMINALIS L.) poddanego obróbce hydrotermicznej

P3

M. Boguń, T. Mikołajczyk

Badania termiczne nad nanokompozytami włóknistymi PAN/MMT, prekursorami włókien węglowych

P4

A. Brzozowska, M. Maślanka

Badania materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle samochodowym

P5

A. Danczowska-Burdon, A. Bartyzel, Z. Rzączyńska

Synthesis and thermal studies of some metal ions(II) with cyclopentane-1,2,3,4-tetracarboxylate anion

P6

W. Ferenc, K. Czapla, M. Stankevič

Kompleksy Cu(II), Co(II) i Mn(II) z 2-amino-4,6-dimetylopirymidyną. Badania wstępne.

P7

A. Lisińska-Czekaj, J. Plewa, D. Czekaj

Analiza termiczna multiferroicznych proszków ceramicznych układu Bi4Ti3O12 - BiFeO3

P8

J. Drabik, E. Pawelec

Ocena utlenialności roślinnych kompozycji olejowych inhibitowanych naturalnymi antyoksydantami

P9

M. Olszak-Humienik, J. Możejko, R. Drapikowska

Termiczny rozkład siarczku miedzi (II)

P10

A. Biedunkiewicz, U. Gabriel, P. Figiel

Analiza kinetyczna procesu karbonizacji nano-TiC/C w argonie

P11

A. Frączek, A. Łącz, S. Błażewicz

Charakterystyka właściwości fizykochemicznych kompozytów PAN z nanorurkami węglowymi

P12

T. Zaremba, A. Krząkała, D. Garczorz

Zastosowanie analizy termicznej do badań dehydratacji hannebachitu CaSO3Ą0,5H2O

P13

M. Grochowicz, B. Gawdzik, M. Worzakowska

Wpływ budowy chemicznej monomerów wielofunkcyjnych na temperatury zeszklenia kopolimerów metakrylowych

P14

K. Kafarska, D. Czakis-Sulikowska, W.M. Wolf

Synteza i badania termiczne nowych kompleksów metali (II) z kwasem mefenamowym

P15

M. Hebda, M. Nykiel, T. Pieczonka, J. Kazior

Wykorzystanie metod analizy termicznej w badaniach procesów spiekania proszków metalicznych

P16

K. Lewandowska

Badania termiczne mieszanin chitozanu z poli(alkoholem winylowym)

P17

T. Michałowski, P. Malinowski, W. Grochala

Wykorzystanie analizy TGA/DSC/EGA do badań domieszkowanych magazynów wodoru oraz związków Ag(II)

P18

M. Osiadły, E. Drożdż-Cieśla, P. Pasierb

Otrzymywanie i właściwości materiałów z układu

Ba(Ce1-xTix)1-yYyO3.

P19

J. Pagacz, K. Pielichowski

Stabilność termiczna nanokompozytów PCW/MMT

P20

S. Pawłowski, L. Tokarz, J. Stasiński

Wpływ antyutleniaczy fenolowych na stabilność termiczną polioksymetylenu

P21

M. El Fray, M. Piątek

Właściwości termiczne kopolimerów do zastosowań biomedycznych modyfikowanych promieniowaniem jonizującym

P22

M. Paturej, M. El Fray, M. Piątek

Właściwości termiczne resorbowalnych kopolimerów węglanowych

P23

A. Kozłowska, M. Piątek

Właściwości termiczne terpoli(estro-blok-etero-blok-amidów) o alifatycznym bloku estrowym

P24

E. Filipek, M. Piz

Badania rozpoznawcze trójskładnikowego układu tlenków V2O5- Nb2O5

a -Sb2O4

P25

T. Podhajska-Kaźmierczak

Wpływ fosforanu MgNaPO4 na kształtowanie się zależności fazowych w układzie MgO - Na2O - P2O5 w obszarze subsolidusowym

P26

B. Marciniec, M. Stawny, M. Hofman, M. Kozak

Analiza DSC i HPLC niektórych antybiotyków sterylizowanych radiacyjnie

P27

D. Stawski

Wpływ masy próbki na wynik analizy TG polipropylenu.

P28

W. Kluczewski, E. Stodolak, A. Łącz

Wpływ metody dyspersji nanowypełanicza na właściwości mechaniczne nanokompozytów; MMT-PAN otrzymywanych metodą odlewania.

P29

D. Wyrzykowski, E. Styczeń, Z. Warnke, L. Chmurzyński

Analiza termiczna halogenkowych kompleksów żelaza(II) i żelaza(III)

P30

E. Opozda, W. Surga

Własności termiczne makrocyklicznych tetraazotowych kompleksów niklu(II)

P31

A. Szydłowska-Czerniaka, G. Szczepańskab, E. Szłyka

Wykorzystanie techniki TG-FTIR do identyfikacji lotnych produktów utleniania olejów roślinnych

P32

L. Tokarz, S. Pawłowski, J. Stasiński

Wpływ melamu na stabilność termiczną polioksymetylenu

P33

K. Tomaszewska, W. Jóźwiak

Badania wpływu katalizatora klinoptylolitu na przebieg reakcji termicznej degradacji polietylenu o małej gęstości

P34

L. Trusilewicz

Wpływ domieszki epiolitu na wczesną fazę hydratacji cementu portlandzkiego

P35

P. Tutur, A. Szymczyk, Z. Posłaniec

Wpływ CNT na stabilność termiczną nanokompozytów opartych na nowych elastomerach poliestrowych

P36

M. Walo, G. Przybytniak, K. Mirkowski

Wpływ promieniowania jonizującego na segmentowe poliuretany

P37

M. Worzakowska

Thermal and viscoelastic properties of an unsaturated epoxypolyester cured with different hardeners.

P38

D. Wyrzykowski, D. Zarzeczańska, P. Niedziałkowski, J. Czupryniak, T. Ossowski

Badania trwałości termodynamicznej kompleksów w roztworach metodą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego

P39

K. Wojciechowski, R. Gajerski, E. Godlewska, R. Mania, R. Zybała

Badania przewodnictwa cieplnego powłok ochronnych materiałów termoelektrycznych

P40

T. Topolnicka

Termograwimetria, zwilżalność oraz reologia jako narzędzia oceny paków węglowych.


P41

M. Rajska, B. Małecka

Otrzymywanie i właściwości katalizatorów złotych na podłożu Al2O3/Co3O4

13:00

Zakończenie V Szkoły Analizy Termicznej (wręczenie certyfikatów)

13:30

Obiad